การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบนลงล่าง (Top-down approach)

กิจกรรมการเรียนรู้แบบจากตรงกลางออกไป (Middle-out approach)

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบจากตรงกลางออกไป (Middle-out approach)การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบล่างขึ้นบน (Bottom-up approach)