โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้โครงการวิจัย การเปรียบเทียบการสอนแบบบนลงล่างและแบบล่างขึ้นบนด้วยการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆที่ส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี