กิจกรรมการเรียนรู้แบบจากตรงกลางออกไป (Middle-out approach)

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบจากตรงกลางออกไป (Middle-out approach)